Posts tagged with ‘vân nam’

  • Dị Võ: vùng đất gắn liền với lịch sử trà Phổ Nhĩ

    Dị Võ (易武 – Yiwu) có thể được xem là một trong những vùng trà Phổ Nhĩ nổi tiếng nhất, vùng…

    Read more