Posts tagged with ‘lục đại trà sơn’

  • Dị Võ: vùng đất gắn liền với lịch sử trà Phổ Nhĩ

    Chưa có bình luận

    Dị Võ (易武 – Yiwu) có thể được xem là một trong những vùng trà Phổ Nhĩ nổi tiếng nhất, vùng…

    Đọc thêm
    Danh Trà